ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της ΒΙΟΤΕV Εκτύπωση

 • Όραμα της επιχείρησης είναι να συμβάλει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην επίλυση προβλημάτων ολοκληρωμένης διαχειρισης των αποβλητων ελαιοποίησης, τυρογάλακτός και άλλων δραστηριοτήτων μεταποίησης πρωτογενών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά τρόπο ώστε να παραλαμβάνονται πρώτες ύλες και προϊόντα από αυτά να επιτυγχάνεται η αειφορία και τέλος να προστατεύεται το περιβάλλον από την ορθολογισμένη τους διαχειριση.
 • Αποστολή της BIOTEV είναι να παρέχει τεχνογνωσία, υπηρεσίες και υλικά με αμοιβή για την υλοποίηση μονάδων ολοκληρωμένης διαχειρισης των αποβλητων ελαιοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων μεταποίησης πρωτογενών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, πραγματοποιώντας για τους σκοπούς αυτούς πρότυπα.
 • Βασική στρατηγική της επιχείρησης για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της είναι να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους Φορείς, οι οποίοι έχουν την αξιοπιστία και την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης έργων ολοκληρωμένης διαχειρισης δραστηριοτήτων μεταποίησης πρωτογενών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά τρόπο ώστε να παράγεται η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία και να προστατεύεται το περιβάλλον. Φορείς υλοποίησης μπορεί να είναι: Κρατικοί φορείς ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου:
  1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί
  2. Κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί ή Ενώσεις
  3. Φυσικά πρόσωπα.
  4. Κοινοπραξίες εταιρειών ή νέες εταιρείες που δημιουργούνται με τη συμμετοχή ή όχι της BIOTEV
  5. Η ίδια η BIOTEV.

 

 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Η τεχνογνωσία μας και η επιτυχία της ολοκληρωμένης διαχειρισης αποβλητων είναιπιστοποιημένη και καταχωρημένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Εθνικό και Διεθνές). Επίσης έχουν κατά καιρούς γίνει εκθέσεις έρευνας για αυτά τα οποία ισχυριζόμαστε και σε όλες τις ανεξάρτητες εκθέσεις έρευνας από πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών έχει πιστοποιηθεί η επιτυχία της ευρεσιτεχνίας μας. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα έγγραφα:

 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Έκθεση Έρευνας

Πατήστε τις εικόνες για μεγέθυνση

 

 

 

Εγκεκριμένη Λειτουργία

Οι BIO-TEV είναι η είναι εγκεκριμένη για την ολοκληρωμένη διαχειριση αποβλητων από υπουργικούς και δημοτικούς φορείς.

 • Έκθεση Έρευνας

Πατήστε τις εικόνες για μεγέθυνση